Z czego składa się strategia rozwoju gminy?

Z czego składa się strategia rozwoju gminy?

W praktyce strategie rozwoju społeczności przybierają dwie formy: niematerialną i materialną. Pierwszy z nich reprezentowany jest przez wyniki (produkty) zarządzania strategicznego, na które składają się procesy planowania i wdrażania praktycznych strategii. Natomiast postać materialna to nic innego jak strategia w formie dokumentu dostępnego dla zainteresowanych.

Elementy strategii rozwoju gminy przedstawiają się następująco:

  • Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.
  • Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia.
  • Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.
  • Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
  • Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.
  • Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań.
  • Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.
  • System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych.
  • Ramy finansowe i źródła finansowania.