Procedury, według których gminy mogą opracować strategię swoich działań

Procedury, według których gminy mogą opracować strategię swoich działań

Każda gmina w Polsce podlega tym samym rozporządzeniom i uchwałom. Te dotyczące rozwoju gmin przedstawiają się następująco:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wytyczne określają działania, które należy podjąć w fazie planowania, ale nie narzucają kroków, które należy podjąć. Proces musi tworzyć logiczną sekwencję zdarzeń, tak aby każde dane zadanie mogło zostać wykonane poprawnie.

Sejm nadał radzie gminy prawo do określenia szczegółowego trybu przygotowania projektu strategii rozwoju gminy, w myśl art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym rada gminy może podejmować stosowne decyzje. Realizacja zostaje zakończona, wówczas, gdy rada gminy podejmuje decyzję o podjęciu działań w celu jej realizacji.