Planowane inwestycje gminne na rok 2024 – budżet przegłosowany

Planowane inwestycje gminne na rok 2024 – budżet przegłosowany

Decydenci gminni zaprezentowali, a przedstawiciele rady gminy zatwierdzili plan finansowy na nadchodzący rok 2024. Ten pakiet przewiduje realizację wielu kluczowych projektów. Szacunkowy koszt ich implementacji wynosi 33,5 miliona złotych.

Przewidywane przychody z budżetu gminnego mają wynieść 61,5 milionów złotych, podczas gdy przewidywane wydatki to 69,4 milionów złotych. Oznacza to, że prognozowany deficyt ma wynieść około 7,92 miliona złotych. Na obsługę odpadów miejskich zarezerwowano 2,1 miliona złotych, zaś tegoroczny fundusz sołecki został oszacowany na 563,9 tysiąca złotych.

Co planowane jest dla mieszkańców w przyszłym roku? Najistotniejsze projekty obejmują modernizację stacji oraz źródeł uzdatniania wody dostarczanej do sieci wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej – to oznacza renowację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na te cele wyznaczono 15,7 miliona złotych. Kwota ta prezentuje się imponująco, ale równie znaczące środki, rzędu 3,78 miliona złotych, mają zostać przeznaczone na termomodernizację obiektów edukacyjnych.

W przyszłorocznych planach nie zabrakło także modernizacji oświetlenia ulicznego – podstawą ma być tu technologia energooszczędna (koszt to 1,07 miliona złotych). W planach jest również przebudowa świetlic oraz budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.