Dofinansowanie dla gminy Włocławek na przebudowę dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie dla gminy Włocławek na przebudowę dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Włocławek zyskała wsparcie finansowe na realizację projektu mającego na celu modernizację dwóch dróg gminnych. Wsparcie to zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o inwestycję oznaczoną jako „Przebudowa drogi gminnej Nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o długości 995m w miejscowości Józefowo oraz drogi gminnej Nr 190525C Sykuła – Dobra Wola od km 0+825 do km 1+655 o długości 830m w miejscowości Gróbce”.

Przebudowa pierwszego z wymienionych segmentów, czyli drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik, skupiała się na wykonaniu podbudowy na fragmentarycznych poszerzeniach jezdni oraz na ułożeniu warstwy profilowej w ilości 150kg/m2. Ponadto, przeprowadzono korektę lokalizacji drogi od punktu oznaczonego jako km 1+100 do 1+260. W ramach tej części projektu przewidziano także ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Drugi segment projektu dotyczył drogi gminnej nr 190525C Sykuła – Dobra Wola. Prace polegały tutaj na ułożeniu warstwy profilowej z betonu asfaltowego na istniejącej, już mocno zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Grubość tej warstwy wynosiła 3cm. Przebudowa obejmowała również utwardzenie zjazdów indywidualnych za pomocą kostki betonowej oraz utwardzenie zjazdów na pola przy użyciu betonu asfaltowego. Wykonano także peron autobusowy z kostki betonowej i utwardzono pobocza z tłucznia łamanego twardego. W ramach tego zadania przewidziano również modernizację elementów odwodnienia.