Budżet gminy Lisków na rok bieżący – inwestycje i plany rozwojowe

Budżet gminy Lisków na rok bieżący – inwestycje i plany rozwojowe

W tym roku, gmina Lisków przyjęła budżet, w którym przewiduje się dochody na poziomie prawie 32 615 824 zł. Planowane wydatki są nieznacznie mniejsze i wyniosą 32.433.124,00 zł. Interesujące jest, że budżet ten ma charakter rozwojowy – na różnego rodzaju inwestycje przeznaczono bowiem fundusze w wysokości 6.242.020,07 zł, co stanowi blisko jedną piątą (19,25%) całkowitych wydatków.

Wśród najistotniejszych inwestycji, na które zasili się planowane środki, znajduje się kilka kluczowych przedsięwzięć. Pierwszym z nich jest remont fragmentu ulicy Antoniego Szewczyka w Liskowie, którego koszt wyniesie 759.396,88 zł. Kolejne to poprawa zarządzania zasobami wodno-kanalizacyjnymi na terenie całej gminy oraz przygotowanie projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzałków i Chrusty ze sprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Liskowie.

Planowane są także inwestycje edukacyjne i sportowe – zakończenie projektu nazwanego „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano prace w Szkole Podstawowej w Zakrzynie, które obejmują rozbudowę istniejącej sali sportowej, stworzenie dodatkowych klas, a także remont toalet i korytarzy.

W planach jest również rozbudowa i modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie. Dzięki temu placówka zyska nowe pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej oraz specjalistyczne sale dla Zakładu Rehabilitacji. Cały projekt pochłonie ponad 5 milionów złotych, co uwzględnia już zrealizowane inwestycje w szkole w Strzałkowie odbywające się w 2023 r.

W planach jest również przebudowa Szkoły Podstawowej w Liskowie tak, aby spełniała ona wymogi przeciwpożarowe. Przewiduje się także budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól z wykorzystaniem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w tym drogi łączącej Budy Liskowskie z Trzebieniem.