Aktywne inwestycje drogowe gminy Stare Miasto: Wyzwania i osiągnięcia

Aktywne inwestycje drogowe gminy Stare Miasto: Wyzwania i osiągnięcia

Gmina Stare Miasto, podczas kończącej się kadencji samorządu, zasłynęła z licznych inwestycji drogowych na różnym poziomie. Wśród nich najważniejszym projektem okazało się poszerzenie dróg prowadzących do autostrady A2, które mają za zadanie skomunikować planowany, największy park przemysłowo-logistyczny w kraju. Projekt obejmował prace na drodze krajowej nr 72 oraz drodze gminnej. Zaprojektowano dwa ronda oraz zmodernizowano i wybudowano łącznie 1,5 km dróg. Przystanki autobusowe z zatokami, ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie ulic oraz przejść dla pieszych to dodatkowe elementy tego projektu. Realizacja jest możliwa dzięki umowie zawartej pomiędzy gminą a firmą Hillwood, która zapewnia całość finansowania projektu o wartości przekraczającej 20 mln złotych.

Druga ważna inwestycja to modernizacja ulic Szafirowej i Wschodniej w Barczygłowie na odcinku długości 1,28 km. Koszt tego zadania, zrealizowanego w 2020 roku, wyniósł blisko 1,75 mln zł, przy czym połowę tej kwoty gmina zdobyła z Funduszu Dróg Samorządowych. Na efekty inwestycji składają się nowa jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe z nawierzchnią asfaltową oraz przejścia dla pieszych z systemem aktywnej informacji wizualnej. Dzięki temu znacznie poprawiła się dostępność do terenów aktywizacji gospodarczej w Barczygłowie i Modle Królewskiej, łącznie o powierzchni przekraczającej 70 ha.

W 2023 roku zakończono prace nad przebudową ulic Jesionowej i Kasztanowej oraz budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto. To pierwszy projekt gminy zrealizowany w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowano dwa odcinki dróg o łącznej długości 610 m, a także wybudowano jezdnię, chodniki po obu stronach ulicy i opaski oraz system odwodnienia w postaci kolektora deszczowego o łącznej długości ponad 900 m. Wartość tego zadania wyniosła blisko 2,3 mln zł, a uzyskane dofinansowanie w wysokości przekraczającej 2,1 mln zł pokryło aż 95% kosztów inwestycji.